Política de privacitat

Aquesta Política de Privadesa estableix els termes en què A MAR ÉS ESPECTACULAR, S.L. usa i protegeix la informació que els seus usuaris proporcionen en el moment d’utilitzar aquest portal web.

Les dades personals únicament seran obtingudes per A MAR ES ESPECTACULAR, S.L. per al tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excessius atenent l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut.

En aquest Lloc Web no es recull cap dada personal sense el vostre consentiment. Les dades que se sol·licitin als Usuaris són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o presentació efectiva del servei a l’usuari.

Les dades personals recollides en aquest Lloc Web es tractaran única i exclusivament amb la finalitat descrita en aquesta Política de Privadesa, i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat.

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

El Responsable del Tractament de les teves dades de caràcter personal és:

A MAR ÉS ESPECTACULAR, S.L. (d’ara endavant “A MAR ÉS ESPECTACULAR”)

Domicili: 08340 Vilassar de Mar, carrer Sant Feliu, números 7-9, 1r-2a.

E-mail: INFO@AMARESPECTACULAR.COM

A MAR ES ESPECTACULAR garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre ( LOPDGDD) per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

II.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A A MAR ES ESPECTACULAR es tracten les dades personals que l’Usuari facilita a través de www.amarespectacular.com per tal d’incloure’ls a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada mitjançant la tramitació d’encàrrecs, enviar comunicacions comercials publicitàries i butlletins informatius per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte i, si escau, realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.

A més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’Usuari remeti a través del portal Web, facilitant als Usuaris les ofertes de serveis que siguin del vostre interès.

Els camps dels registres s’han d’emplenar obligatòriament perquè pugui complir les finalitats esmentades anteriorment.

L’interessat pot oposar-se a rebre comunicacions publicitàries promocionals, ara o en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a INFO@AMARESPECTACULAR.COM o adreçant una sol·licitud a l’adreça postal de MAR ES ESPECTACULAR, a l’atenció del Responsable del Tractament.

III.- LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.

El tractament de les dades personals que proporciona l’Usuari es realitza en base a les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privadesa, l’Avís legal i les Condicions d’Ús l’Usuari queda informat i, en cas d’estar-hi conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella que es disposa a aquest efecte de manera prèvia a una eventual contractació.

Per interès legítim d’A MAR ES ESPECTACULAR quant a la tramitació d’encàrrecs a petició prèvia de l’Usuari així com a la realització d’estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc.

Per poder portar els encàrrecs dels productes oferts al portal Web, l’Usuari està obligat a facilitar-ne les dades. En cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquestes siguin errònies o inexactes, A MAR ES ESPECTACULAR no podrà atendre la sol·licitud de l’Usuari, resultant impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació o adquisició dels productes. Per tant, el responsable del tractament, A MAR ES ESPECTACULAR, queda exonerat de tota responsabilitat que es pugui derivar de la no-execució de l’encàrrec o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

IV.- DADES RECOLLIDES.

Depenent de la finalitat, A MAR ÉS ESPECTACULAR tracta les categories de dades següents:

Dades identificatives: nom i cognoms, denominació social adreça postal i de correu electrònic, telèfon, D.N.I i/o C.I.F.

Dades relacionades amb les valoracions de clients, derivades de la participació en avaluacions de productes i serveis.

Metadades de comunicacions electròniques i galetes.

Dades dinformació comercial.

Dades econòmiques o bancàries.

V.- COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS.

Amb caràcter general A MAR ES ESPECTACULAR no comunicarà dades personals a tercers, llevat que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, amb l’autorització prèvia expressa per part de l’Usuari. Això només es farà durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució de l’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb la mateixa responsabilitat que se li exigeix ​​al Responsable del Tractament. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable del Tractament les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de què disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb què A MAR ES ESPECTACULAR tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, entre les quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

A MAR ÉS ESPECTACULAR exigeix ​​a totes aquelles persones físiques o jurídiques amb qui comparteix informació que conté dades de caràcter personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació.

VI.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

A MAR ÉS ESPECTACULAR emmagatzema les dades de caràcter personal de l’Usuari en la mesura que les necessita per tal de poder utilitzar-les segons la finalitat per la qual van ser demanades, i segons la base jurídica del tractament dels mateixos de conformitat amb la llei aplicable.

A MAR ES ESPECTACULAR, com a Responsable del Tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquest portal Web amb la deguda confidencialitat i mesures de seguretat apropiades mentre es mantingui la relació comercial sorgida i la persona interessada no sol·licite la supressió , i si és el cas, complint amb les prescripcions legals que dictaminen la seua custòdia.

Això no obstant, el Responsable del Tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

A MAR ÉS ESPECTACULAR sempre que suprimeixi qualsevol document o suport que contingui dades de caràcter personal procedirà a la seva destrucció o esborrat, mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar l’accés a la informació continguda en el mateix o la seva recuperació posterior.

VII.- EXERCICI DE DRETS.

Qualsevol Usuari que vulgui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació ha de notificar a A MAR ES ESPECTACULAR a través dels mitjans següents remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o document similar en cas de tractar-se d’una persona jurídica:

E-Mail: INFO@AMARESPECTACULAR.COM

Correu Postal: 08340 Vilassar de Mar, carrer Sant Feliu, números 7-9, 1r-2a.

Aquestes sol·licituds poden exercir-se de forma gratuïta i seran ateses per A MAR ES ESPECTACULAR com més aviat millor i dins d’un període màxim de 30 dies des que es van exercitar els drets. A MAR ÉS ESPECTACULAR informa que aquest període podria estendre’s fins a un màxim de 90 dies amb una justificació vàlida.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’Usuari podrà exercir davant A MAR ES ESPECTACULAR els drets següents:

Dret d’accés: l’Usuari pot sol·licitar a A MAR ES ESPECTACULAR que reveli quines dades relacionades amb ell estan subjectes a tractament per part de A MAR ES ESPECTACULAR, així com la font de la qual es van recopilar les dades i el propòsit per al qual es processen les dades.

Dret de rectificació: l’Usuari pot sol·licitar que A MAR ÉS ESPECTACULAR modifiqui qualsevol dada personal que no estigui actualitzada.

Dret de supressió: l’Usuari pot sol·licitar a A MAR ÉS ESPECTACULAR que elimini les seves dades personals tret que hi hagi raons justificades i vàlides que permetin a A MAR ÉS ESPECTACULAR conservar-les. El dret de supressió implica un període en què les dades personals romandran bloquejades abans de la seva eliminació definitiva, tant per complir qualsevol obligació legal que pugui sorgir com per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals

Dret d’oposició: l’Usuari pot oposar-se a l’ús de les vostres dades personals per a certs fins.

Dret a la limitació del tractament: l’Usuari pot sol·licitar a A MAR ÉS ESPECTACULAR la limitació del tractament de les vostres dades a determinats fins.

Dret a la portabilitat de dades: l’Usuari pot sol·licitar a A MAR ES ESPECTACULAR que us proporcioni la informació que aquesta última posseeix en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

Així mateix, l’Usuari té dret a presentar una queixa davant l’autoritat supervisora ​​pertinent. En cas de desacord amb la manera com A MAR ES ESPECTACULAR recopila i processa les dades personals o la manera d’atendre sol·licituds per exercir els drets previstos aquí, els Usuaris poden presentar una queixa davant l’autoritat supervisora ​​(Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents).

VIII.- XARXES SOCIALS.

Us informem que A MAR ÉS ESPECTACULAR pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de A MAR ES ESPECTACULAR es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

A MAR ES ESPECTACULAR tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que A MAR ES ESPECTACULAR consideri inadequats.

I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, A MAR ES ESPECTACULAR es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del portal Web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si l’Usuari remet informació personal a través de la xarxa social, A MAR ES ESPECTACULAR quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la corresponent xarxa social, havent de l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

IX.- ENLLAÇOS A TERCERS.

Aquesta Política de Privadesa és aplicable única i exclusivament als daus recollits en aquest portal Web i no als daus recollits en altres Llocs web que eventualment poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d’altres Llocs webs amb A MAR ES ESPECTACULAR .

A MAR ES ESPECTACULAR no recomana l’ús com tampoc no garanteix, que la informació i el contingut proporcionat per pàgines web de tercers a les quals s’accedeix mitjançant vincles i hipervincles (i viceversa), sigui completa, correcta i veraç.

X.- COOKIES.

Les cookies són petits fitxers de text dipositats al dispositiu de l’Usuari on es registra la informació relativa a la navegació de l’Usuari pel Lloc Web, informació que es pot llegir en visites posteriors pel mateix Usuari. L’Usuari podrà configurar el vostre navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per la pàgina web d’A MAR ES ESPECTACULAR, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir al contingut de la pàgina web d’A MAR ES ESPECTACULAR. En qualsevol cas, aquestes galetes agilitzen la navegació en recordar les preferències de l’Usuari.

El Lloc Web pot instal·lar cookies a l’ordinador de l’Usuari per tal d’identificació, seguiment, funcionalitat o rendiment, entre d’altres. Les galetes d’aquest Lloc Web poden ser temporals o permanents.

L’Usuari pot impedir el registre de galetes. Això no obstant, per beneficiar-se de totes les funcions del Lloc Web es recomana a l’Usuari que configuri el navegador perquè accepti les cookies.

S’informa als Usuaris que poden eliminar el registre de les cookies configurant el vostre navegador de la forma que correspongui segons el navegador que disposin.

XI.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Aquesta Política de Privadesa es regeix per la legislació nacional i europea que li és aplicable.

Per a la resolució de les desavinences o discrepàncies que poguessin derivar-se del que disposen aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

XII.- ACTUALITZACIÓ

Aquesta Política de Privadesa es pot actualitzar periòdicament, totalment o parcialment, per reflectir canvis en els nostres tractaments de dades personals i actualitzacions respecte de novetats legislatives i jurisprudencials. A MAR ES ESPECTACULAR publicarà un avís destacat al Lloc web per notificar a l’Usuari de qualsevol canvi significatiu en aquesta Política i així mateix, quan correspongui, se us notificarà per correu electrònic i es reclamarà expressament el consentiment necessari quan aquest no es considerés atorgat d’acord als termes de la present Política.